نویسنده = سعید خودداری نایینی
تاثیر موقعیت ستارگان بر نگاره‌های انسانی در دو نسخۀ صورالکواکب قرن نهم هجری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15578.2945

سید علی اصغر ربانی؛ سعید خودداری نایینی


بررسی نگاره مرد سوار بر پرنده در نسخه خطی دقایق الحقایق نصیرالدین محمد المعزم الساعتی الهیکلی با رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15456.2931

فائزه رضایی؛ سعید خودداری نایینی