نویسنده = �������� ���������� ������������
مطالعه تطبیقی انواع زیورآلات مردان در دربار صفویان با مغولان کبیر هند

دوره 16، شماره 58، تیر 1400، صفحه 105-119

10.22070/negareh.2020.4093.2096

معصومه کاسی ماتک؛ میترا شاطری؛ عباسعلی احمدی؛ بهاره تقوی نژاد