نویسنده = ������������ ����������
واکاوی کمّی و کیفی اُرسی در خانه‌های قاجار اردبیل

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 131-145

10.22070/negareh.2020.1243

آزیتا بلالی اسکویی؛ میلاد یونسی؛ زهرا افشاریان