نویسنده = علیرضا شیخی
سیر تحول دیونگاری در نقاشی ایرانی با تاکید بر شاهنامه نگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5558.2516

حمیدرضا حسامی؛ علیرضا شیخی