نویسنده = اصغر جوانی
شناسایی نمونه پیکره‏‌های انگلیسی در نگارگری مکتب اصفهان

دوره 14، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 115-127

10.22070/negareh.2019.962

شهناز امینی؛ اصغر جوانی؛ مجیدرضا مقنی پور


تبیین فرآیند مشارکت نقاشان معاصر ایران در حراجی‌ها

دوره 13، شماره 46، تیر 1397، صفحه 86-100

10.22070/negareh.2018.779

مرضیه السادات حسینی؛ اصغر جوانی؛ رسول بیدرام


بررسی عناصر نامتعارف در نگاره‌های شاهنامۀ بزرگ ایلخانی

دوره 12، شماره 42، تیر 1396، صفحه 111-121

10.22070/negareh.2017.534

اصغر جوانی؛ رضا افهمی؛ سید محمد مهرنیا