نویسنده = ������������ ����������
راهبرد قیاس تصویری در فرایند شکل‌گیری طرح‌واره در مجسمه‌سازی

دوره 12، شماره 41، فروردین 1396، صفحه 64-76

10.22070/negareh.2017.396

علیرضا اصفهانی زاده؛ منصور حسامی؛ سودابه صالحی