نویسنده = ���������������������������� ��������
مقایسه تطبیقی نقوش چاپ باتیک ایران و هند

دوره 11، شماره 38، تیر 1395، صفحه 90-106

10.22070/negareh.2016.362

سیما فتح‌اله‌زاده؛ عبدالرضا چارئی