نویسنده = ������������������ ������
بررسی و تحلیل نقش شکار در دورۀ ساسانی

دوره 10، شماره 35، آذر 1394، صفحه 32-48

10.22070/negareh.2015.253

الهام وثوق بابایی؛ رضا مهرآفرین