نویسنده = ������������������� �������������������������