نویسنده = فرناز معصوم‌زاده جوزدانی
زبانِ بصریِ نوشتارِ سامانیان در پرتو اصول خط‌شناسی

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 38-59

10.22070/negareh.2015.259

فرناز معصوم‌زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی


رویکردهای عرفانی در طراحی کتیبه های کوفی معقد

دوره 8، شماره 27، آذر 1392، صفحه 5-19

فرناز معصوم زاده؛ اصغر فهیمی‌فر؛ صداقت جباری