نویسنده = ���������� �������������� ����������
سنجش تناسبات رنگی در قالی ایرانی (مطالعۀ موردی: قالی صفوی)

دوره 8، شماره 26، تیر 1392، صفحه 51-60

مریم تدیّن؛ مصطفی حسینی واجاری