کلیدواژه‌ها = تذهیب
مطالعه زمینه های گسترش و تنوع در هنر تذهیب دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.5385.2477

عاطفه شفیعی؛ علیرضا شیخی


ویژگی‌های ساختاری تذهیب قرآن تاشی خاتون

دوره 11، شماره 40، دی 1395، صفحه 4-15

10.22070/negareh.2016.420

مهران هوشیار؛ وحیده میرزاخانلو


مفاهیم تذهیب‌های قرآنی در عصر صفوی

دوره 11، شماره 40، دی 1395، صفحه 32-49

10.22070/negareh.2016.422

صمد نجارپور جباری


تاریخ‌یابی نسخۀ خطی دیوان سعدی با استناد به بررسی‌های شیوۀ تذهیب آن (با تأکید بر نسخۀ خطی دیوان حافظ)

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 63-73

شهرزاد فاطمی مغاره؛ قباد کیانمهر؛ شهریار پیروزرام