نویسنده = ������ ���������� ������������ ������ ��������
تحلیل انتقادی گفتمان مسلط بر بازنمایی مولوی در کتاب ثواقب المناقب (برمبنای نظریه فرکلاف)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14350.2750

فاطمه مهرابی؛ سید سعید سید احمدی زاویه