نویسنده = ������������ ��������������
بررسی ابعاد شکلی و تزئینی منبر مسجد جامع نقوسان تفرش

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 41-53

10.22070/negareh.2020.1236

اسماعیل شراهی؛ سیدمهدی موسوی نیا