نویسنده = �������������� ���������������� ����������
معراج سلطان‌محمد و ﺑرگرفتگی آن در سه نقاشی معاصر ایران با رویکرد بیش‌متنیت ژنت

دوره 16، شماره 59، مهر 1400، صفحه 61-73

10.22070/negareh.2020.5312.2456

منیژه کنگرانی فراهانی؛ بهمن نامورمطلق؛ محمد علی خبری؛ محمدرضا شریف زاده