نویسنده = �������� ���������������� ��������
بازتاب نمودهای فرهنگی در نظام ساختاری و نقوش پوشاک مردان جامعه عشایری

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 95-109

10.22070/negareh.2020.1241

مجید اسدی فارسانی؛ محمدتقی آشوری؛ ایرج داداشی