نویسنده = �������� �������� ����������
سیر تحول بازنمایی تصویر تخت در دستنویس‌های مصور ایلخانی تا ۷۳۶ هجری

دوره 15، شماره 55، مهر 1399، صفحه 49-65

10.22070/negareh.2020.3029

آزاده لطیف کار؛ غلامعلی حاتم؛ امیر مازیار