نویسنده = ������������ ����������
بررسی ویژگی‌های تصویری و مضمونی نسخه‌های خطی مصور دورۀ ایوبیان

دوره 7، شماره 23، مهر 1391، صفحه 53-70

مهناز شایسته فر؛ محمد خزایی؛ رضوان خزایی