نویسنده = �������� ���������� ������ ��������������
گلیم حافظ نگاره بزکوهی از دوران باستان

دوره 7، شماره 21، فروردین 1391، صفحه 55-67

عفت السادات افضل طوسی