نویسنده = �������� ������ �������������������� ����������������
بررسی تطبیقی نقوش پارچه های صفوی و گورکانی

دوره 7، شماره 21، فروردین 1391، صفحه 21-36

مریم خلیل زاده مقدم؛ ابوالفضل صادق پور فیروزآباد