نویسنده = ������������ ���������� �������� ��������
تجلی مفهوم تقدس درتلاقی خوشنویسی و کتیبه نگاری اسلامی

دوره 12، شماره 44، دی 1396، صفحه 113-129

10.22070/negareh.2017.665

ستاره احسنت؛ محمد مهدی گودرزی سروش