نویسنده = �������� ���������������� ������ ��������
بررسی و تحلیل موضوع و مضمون شیعی در نگاره‌های محمود فرشچیان

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 21-39

10.22070/negareh.2020.1235

مصطفی سیاسر؛ اصغر فهیمی‌فر؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اصغر جوانی