نویسنده = ������ ���������� ����������
بررسی و تحلیل کتیبه ها به مثابه رسانه تبلیغاتی در معماری ایران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1396، صفحه 80-93

10.22070/negareh.2017.494

عالمه تقی زاده؛ جواد علیمحمدی اردکانی