نویسنده = �������������� ���������������� ����������
مطالعه تطبیقی روایت "یوسف" در متون مقدس، ادبیات فارسی و نگارگری ایرانی

دوره 17، شماره 63، مهر 1401، صفحه 41-50

10.22070/negareh.2021.5616.2532

زهرا فنایی؛ مرضیه گلابگیر اصفهانی