نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
تحلیل بینامتنی متن و نگاره‌های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه

دوره 14، شماره 51، مهر 1398، صفحه 5-21

10.22070/negareh.2019.3291.1905

نیلوفر مایلی برجلویی؛ جواد علیمحمدی اردکانی


بررسی و تحلیل کتیبه ها به مثابه رسانه تبلیغاتی در معماری ایران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1396، صفحه 80-93

10.22070/negareh.2017.494

عالمه تقی زاده؛ جواد علیمحمدی اردکانی