نویسنده = ������������������� ����������
بررسی تنوع پیکره‌ها و تناسبات انسانی در آثار کمال‌الدین بهزاد

دوره 11، شماره 39، آبان 1395، صفحه 90-99

10.22070/negareh.2016.417

فاطمه شه‌کلاهی؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی