نویسنده = ������ �������������� ����������
خوانش نگاره‌های نسخ معراج‌نامه بر اساس آرای نورتروپ فرای

دوره 17، شماره 64، دی 1401، صفحه 23-41

10.22070/negareh.2021.14159.2723

ندا وکیلی؛ پریسا شاد قزوینی؛ منصور حسامی کرمانی