نویسنده = ������������ ������������������
کتیبه‌های ضریح شیر و شکر امام رضا (ع) از منظر مبانی اعتقادی شیعه

دوره 11، شماره 40، دی 1395، صفحه 16-31

10.22070/negareh.2016.421

اسراء صالحی؛ ابوالقاسم دادور؛ مهدی مکی نژاد


مطالعۀ تطبیقی جانوران ترکیبی در هنر هخامنشیان و آشوریان

دوره 11، شماره 39، آبان 1395، صفحه 16-33

10.22070/negareh.2016.412

ابوالقاسم دادور؛ رویا روزبهانی