نویسنده = ������ �������������������� ������������
بررسی ترسیمات پیکرنما مضامین اُخروی در هنر اسلامی ایران

دوره 12، شماره 43، مهر 1396، صفحه 103-117

10.22070/negareh.2017.568

نجیبه رحمانی؛ فتانه محمودی؛ همایون حاج محمدحسینی