نویسنده = �������������� ������������ �������� ��������