نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
مطالعۀ شیوۀ قلم گذاری درآثارچلیپای سیّد علی‌خان تبریزی بر پایۀ حُسنِ تشکیل مفردات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.14349.2749

سیده فرشته حسینی رشتخوار؛ علی نعمتی بابای لو