نویسنده = ���������� ������������������ ������������