نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
تحلیل بازنمود رویکرد سنّت‌گرا در آثار نقاشیخط دهۀ هشتاد ایران

دوره 10، شماره 35، آذر 1394، صفحه 78-92

10.22070/negareh.2015.256

جواد علیمحمدی اردکانی؛ پرنیا پژوهش‌فر