نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تطبیقی طرح و نقش جلدهای دورۀ تیموری و ممالیک مصر

دوره 11، شماره 39، آبان 1395، صفحه 76-89

10.22070/negareh.2016.416

کبری دادمحمدی؛ مهرناز آزادی بویاغچی