نویسنده = ���������� ������������ ����������
بررسی بازتاب تصویری بهشت و جهنم در نقاشی کودکان 6 تا 9 ساله در ایران

دوره 9، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 80-98

فرزانه واحد دهکردی؛ میترا کلاته صالحی؛ طاهره شیدخت معتکف؛ مصطفی برازنده