نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل نمادشناسانه نقش‌مایه‌های «قالی باغی عصر زند»

دوره 10، شماره 34، مرداد 1394، صفحه 93-110

10.22070/negareh.2015.214

سمانه کاکاوند؛ اشرف السادات موسوی لر