نویسنده = ������������������ ������������
بررسیِ مضامین «رویارویی مقدسین» و «بشارت» در معراج‌نامۀ تیموری و آثار فرا آنجلیکو

دوره 8، شماره 28، بهمن 1392، صفحه 59-67

اصغر جوانی؛ محبوبه نیکونژاد؛ بهاره شریعتی