نویسنده = مهرنوش شفیعی سرارودی
تحلیل ریخت‌شناسانه مشربه‌های سفالی دوره میانی اسلامی کاشان

دوره 14، شماره 51، مهر 1398، صفحه 65-81

10.22070/negareh.2019.3736.2002

مهرنوش شفیعی سرارودی؛ محدثه مالکی مقدم


تجلی عدد چهار در نقوش سفالینه‌های پیش از تاریخ در ایران

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1397، صفحه 52-71

10.22070/negareh.2018.707

مهرنوش شفیعی سرارودی؛ مهسا حسن نسب


مطالعۀ نقوش سفالینه‌های معاصر روستای کلپورگان سراوان با رویکرد انسان‌شناسی هنر

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 74-91

10.22070/negareh.2015.261

ایمان زکریایی کرمانی؛ امیر نظری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی