نویسنده = �������� ���������� ����������
الگوهای ساختاری اسلیمی‌های ابری- ماری در جلدهای دورۀ صفوی

دوره 12، شماره 43، مهر 1396، صفحه 44-59

10.22070/negareh.2017.572

الهام شش بلوکی؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ بهاره تقوی نژاد