کلیدواژه‌ها = ژرار ژنت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عناصر بصری قالیچه جانمازی صفوی ‌بر اساس آرا ژرار ژنت

دوره 14، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 0-0

افسانه قانی؛ فاطمه مهرابی