نویسنده = ����������������������� ����������������