نویسنده = ���������������� ������������
مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی‌های کردی خراسان با منطقه کردستان

دوره 14، شماره 51، مهر 1398، صفحه 36-51

10.22070/negareh.2019.1013

علی وندشعاری؛ اکرم بخشی؛ عبداله میرزایی