نویسنده = ���������� ��������
تحلیل ساختاری رقم در قرآن‌های ثبت‌شدۀ موزۀ ملی قرآن

دوره 9، شماره 31، مهر 1393، صفحه 5-21

مهران هوشیار؛ پگاه حامد؛ نسترن غمگسار