نویسنده = ������������������ ������������
تاریخ‌یابی نسخۀ خطی دیوان سعدی با استناد به بررسی‌های شیوۀ تذهیب آن (با تأکید بر نسخۀ خطی دیوان حافظ)

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 63-73

شهرزاد فاطمی مغاره؛ قباد کیانمهر؛ شهریار پیروزرام