نویسنده = ������������ ����������
ساختار صوری نقوش طبیعی در سوزن‌دوزی زنان بلوچ (با تأکید بر نمونه‌های شهرستان سراوان)

دوره 8، شماره 27، آذر 1392، صفحه 61-73

مرضیه قاسمی؛ سکینه‌خاتون محمودی؛ سیدرسول موسوی حاجی