نویسنده = ��������������������� ��������
مطالعه و بررسی نسخه‌های خطی قرآن به کتابت بانوان دورۀ قاجار

دوره 7، شماره 24، دی 1391، صفحه 5-14

الهه پنجه‌باشی؛ ابوالقاسم دادور