نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی نقوش کاشی های زرینة فام آوه از دورة ایلخانیان

دوره 9، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 38-54

آرش لشکری؛ اکبر شریفی نیا؛ سمیه مهاجروطن