دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، بهار 1391، صفحه 5-85 
2. بررسی تطبیقی نقوش پارچه های صفوی و گورکانی

صفحه 21-36

مریم خلیل زاده مقدم؛ ابوالفضل صادق پور فیروزآباد


6. بازتاب باورهای مرتبط با آب در آثار هنری ایلامیان

صفحه 85-94

مریم ابراهیمی پور فرسنگی؛ احمد نادعلیان