دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، پاییز 1394، صفحه 5-120 
3. بررسی و تحلیل نقش شکار در دورۀ ساسانی

صفحه 32-48

الهام وثوق بابایی؛ رضا مهرآفرین