دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، پاییز 1392، صفحه 5-112 

مقاله پژوهشی

1. رویکردهای عرفانی در طراحی کتیبه های کوفی معقد

صفحه 5-19

فرناز معصوم زاده؛ اصغر فهیمی‌فر؛ صداقت جباری